Nishiki Pro SLD   13 495kr  årsmodell 2023

https://nishiki.se/hybrid/alla

Nishiki Pro BLT   15 495kr  årsmodell 2023

https://nishiki.se/hybrid/alla

Fler modeller hittar du på nishiki.se

Nishiki Rush 13 995kr 

https://nishiki.se/hybrid/alla